• خبر روز


پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی ﺑﺪون آزﻣﻮن داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي

داﻧﺸﮕﺎه علامه طباطبائي ﺑﺮ اﺳﺎس آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ «پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری» به شماره ۶۷۲۷۲/۲۱ مورخ ۹۳/۴/۱۸ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اصلاحیه شماره ۲۳۷۲۰۰/۲۱ مورخ ۹۳/۱۲/۱۶ آیین نامه یاد شده و نیز دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﯾﯽ مصوب مورخ ۹۳/۱۰/۱۳ شورای تحصیلات تکمیلی داﻧﺸﮕﺎه ، از ﻣﯿﺎن متقاضیان واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﺑﺮاي ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۷-۹۶، در رﺷﺘﻪ هاي مندرج در جدول ، بدون شركت در آزمون، داﻧﺸﺠﻮي دﮐﺘﺮي ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد .

 

ﺷﺮاﯾﻂ داوﻃﻠﺒﺎن و ﻣﺸﺨﺼﺎت رﺷﺘﻪ/ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎ ، ﺑﻪ ﺷﺮح ذيل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

الف- شرايط عمومي :

۱- اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ادﯾﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

۲- متعهد به ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

۳- ﻧﺪاﺷﺘﻦ ممنوعیت تحصیل ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح 

ب- شرايط اختصاصي :

۱- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یکی از دانشگاههای داخل کشور

تبصره : صرفاً مدارک مربوط به کد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می باشد.

۲- دارا بودن میانگین کل ۱۶ و یا بالاتر در مقطع کارشناسی

۳-دارا بودن میانگین کل ۱۷ و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

۴- بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد.

۵- کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه مطابق با جدول ارزشیابی پیوست

 

۶-کسب حداقل نمره ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمونهای زبان معتبر ) تا قبل از آزمون جامع دکتری

تبصره : چنانچه متقاضیان ، دارای مدرک زبان معتبر باشند ، مطابق با جدول شماره ۴ امتیاز لازم را کسب خواهند کرد . متقاضیانی که فاقد مدرک زبان هستند ، می توانند در این فراخوان شرکت نمایند لیکن امتیاز مدرک زبان را کسب نخواهند کرد. . این افراد باید در صورت پذیرش وقبولی نهایی ، تا قبل از آزمون جامع دکتری مدرک زبان معتبرخود را با کسب حد نصاب لازم ، ارائه کنند.

ج-نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده :

۱- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ۱ مورد ارزیابی قرار گرفته و باید  چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چا پ بوده و  مرتبط با پایان نامه باشد .

تبصره ۱ : دانشجو پس از كسب پذيرش در مقطع دكتري فقط تا پايان نيمسال اول سال تحصيلي ۹۷-۹۶ ، فرصت خواهد  داشت كه مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نمايد ، در غير اين صورت قبولي وي لغو خواهد شد .

تبصره ۲ : منظور از پذيرش مقاله ، ‌پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .

تبصره ۳ : گواهی پذیرش چاپ باید مورد تأیید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ ( پایان بهمن سال ۱۳۹۶ ) باشد .

۲- هر گونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد .

۳- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر ( خوارزمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا )  باید تایید دبیرخانه جشنواره  را کسب و  ارائه نمایند .

۴- برگزیدگان المپیادهای  علمی دانشجویی  باید تأیید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند .

۵- مقاله، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن ، نفر اول باشد و يا نام وي بلافاصله بعد از استاد راهنما يا مشاور و يا يكي از اعضاي هيات علمي ذكر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب  و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد ، در غير اين صورت به آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت.

د-ظرفيت پذيرش :

۱- حداكثر ۲۰% ظرفيت پذيرش با آزمون شیوه آموزشی - پژوهشی دوره روزانه دكتري دانشگاه ، به پذيرش بدون آزمون دانشجويان واجد شرايط اختصاص دارد.

۲- ظرفيت مذكور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون دانشگاه مي باشد.

ه-نكات مهم :

۱-هر گونه اطلاع رساني به داوطلبان منحصراً از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به نشاني www.atu.ac.ir صورت مي پذيرد لذا ، به داوطلبان توصيه مي شود به منظور اطلاع از زمان و مكان برگزاري مصاحبه و يا هر گونه نكته لازم ، اطلاعيه هاي مربوطه را از طريق سايت دانشگاه بطور منظم پيگيري نمايند .

۲- دانش آموختگان حداكثر تا ۲ سال پس از فراغت از تحصيل مي توانند از تسهيلات پذيرش بدون آزمون براي ورود به دوره دكتري برخوردار شوند ، لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۴-۹۳ و قبل از آن  فارغ التحصیل شده باشند ، مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند .

۳- دانشجویان نیمسال آخر ، در صورت فراغت از تحصیل حداکثر تا تاریخ ۳۱/۶/۹۶  ، مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شرکت نمایند .

۴-دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه هاي آزاد اسلامي ، کلیه موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی ، پيام نور ، جامع علمي-كاربردي و همچنین دانش آموختگان‌ دوره هاي مجازي ،  نيمه حضوري  ، بین الملل ، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان ، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دكتري نمي باشند.

۵-دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور ، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند .

۶- آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول  شماره ۴ ،  به قرار ذیل است .داوطلبان توجه داشته باشند که گواهي زبان فقط تا دو سال معتبر است

MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

۷-اولويت ادامه تحصيل دانشجو در همان رشته تحصيلي مرتبط در دوره كارشناسي ارشد و مطابق با جدول رشته ها مي باشد. بدیهی است در صورت عدم تطابق رشته کارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا ، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.

۸-دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالي یا بسیار خوب ( نمره ۲۰-۱۹ پایان نامه درجه عالی و نمره ۹۹/۱۸-۱۸ بسیار خوب محسوب می شود ) موفق به کسب امتیازات مربوط ، مطابق با جدول شماره ۱ خواهند شد .

۹- سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی ، مطابق با جدول شماره ۲ ،  در مقطع کارشناسی ۸ نیمسال و در مقطع کارشناسی ارشد ۴ نیمسال است . بدیهی است سایر دانشجویانی که سنوات تحصیل آنها بیشتر از حد مجاز باشد ،می توانند در این فراخوان شرکت کنند لیکن امتیاز سنوات تحصیل را کسب نخواهند کرد.

تبصره : داوطلبان رشته هایی که سنوات مجاز تحصیل آنها ، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ،  در مقطع کارشناسی، ۹ نیمسال و کارشناسی ارشد  ناپیوسته ، ۵۵  نیمسال تصویب شده اند ،  امتیازات لازم را مطابق با جدول شماره ۲ اخذ خواهند نمود .

۱۰-در صورت انصراف فرد پذیرفته شده ، جایگزینی پذیرش نخواهد شد .

۱۱-تغییر رشته و گرایش در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش ، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود .

۱۲-مدارك ارسالی داوطلبان و هزینه ثبت نام ، به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد لذا ، به داوطلبان توصیه می شود با دقت  لازم ، مفاد آگهی را ، مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط ،  نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند .

۱۳-ارائه يك نسخه از پايان نامه و نيز نسخه اصل كليه مقالات ، کتب ،تألیفات و سایر فعاليتهاي آموزشي ، پژوهشي و اجرايي داوطلب در روز مصاحبه الزامي است. (کپی مقالات باید از قبل و در زمان ارسال مدارک ، به دانشگاه فرستاده شود. )

۱۴  دانشگاه در رد يا قبول تقاضاي داوطلبان از اختيارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تكميل ظرفيت دوره دكتري خود نخواهد بود.

۱۵ با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري بصورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان هاو نهادهاي 

دولتي بايد قبل از ثبت نام نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را برای تحصيل در دوره دکتری، كسب نمايند .

۱۶- افرادی که در دوره کارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده کرده اند ، می توانند از این سهمیه در دوره دکتری  نیز استفاده نمایند .

و- فرآیند اجرا و نحوه ارزیابی مقالات :

۱-مجلات دارای نمایه ISI در صورتی معتبر محسوب می شوند که دارای JCR بوده و در فهرست SSCI  یا SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX  نمایه شده باشند.( در رشته های علوم پایه فهرست SCI نیز مورد قبول است ). سایر فهرست های مربوط به ISI  نظیر MASTER JOURNAL LIST  و EMERGING SOURCES CITATION INDEX معتبر محسوب نمی شوند .

۲- مجلات دارای درجه علمی - پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی معتبر ارزیابی می شوند.(مگر در مواردی که دانشگاه یا کمیته علمی رشته ذیربط ، تشخیص دهند آن مجله از نظر علمی معتبر  نیست. )

۳-مجلات دارای نمایه ISC که دارای درجه علمی- پژوهشی نباشند ، معتبر محسوب نمی شوند .

۴-در مورد مجلات نمایه شده در پایگاه SCOPUS   تنها مجلاتی معتبر محسوب می شوند که انتشار مقاله در آنها مستلزم پرداخت هیچگونه وجهی نباشد.(پرداخت وجه برای انتقال حقوق مالکیت مقاله و انتشار آن به صورت « دسترسی آزاد » از این قاعده مستثنی است .)

۵-مجلات دارای سایر نمایه های معتبر بین المللی معتبر محسوب نشده و در هر مورد نیازمند مستندات لازم در مورد کیفیت مجله و فرایند داوری و بررسی‌های بیشتر است .بنا براین چنانچه دانشگاه برای اعتبار سنجی مجلات و مقالات ، مستندات بیشتر ی را طلب نماید ، داوطلب موظف است مدارک لازم را ارائه نماید ضمن آنکه مقالات خارجی اعم از ISI و SCOPUS و  ....... نباید در لیست سیاه وزارتین ( علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی)  و دانشگاه آزاد اسلامی قرار داشته باشند، در این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

۶-امتیاز پژوهشی حداکثر ۴۰ امتیاز ( مطابق جدول شماره ۱ ) ، امتیاز آموزشی حداکثر ۳۰ امتیاز ( مطابق با جدول شماره ۲ ) و امتیاز مصاحبه حداکثر ۳۰ امتیاز ( مطابق با جدول شماره ۳  ) می باشد . امتیاز دهی به مدارک زبان متقاضیان ( برای دارندگان مدرک زبان ) ، عینا" مطابق جدول شماره ۴۴  صورت خواهد گرفت .

 

۷- امتیاز دهی توسط کمیته علمی رشته ذیربط صورت می گیرد و داوطلبانی که حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با  جداول شماره ۱ و ۲ و ۳۳  کسب نمایند ،  به ترتیب امتیاز در اولویت  بررسی قرار می گیرند .

۸-پس از بررسی های لازم و تایید کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه ، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر ، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد .

۹- پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش  دانشجووزارت علوم ، تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت .

ز-مدارك لازم :

فرم تكميل شده تقاضا  بطور دقيق و خوانا

يك نسخه تصوير شناسنامه و کارت ملی

دو قطعه عكس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نويسي شده باشد

يك نسخه تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان مذکر

يك نسخه تصوير گواهينامه و ريز نمرات تاييد شده در دوره کارشناسی ارشد ( حتماً معدل دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب و با احتساب نمره پایان‌نامه باید به تفکیک ارائه شود . )

متقاضیان کارشناسی ارشد پیوسته ، باید میانگین واحدهای گذرانده مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد را به تفکیک هر مقطع ارائه کنند.

دانشجویان کارشناسی ارشد نیمسال آخر باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را با ذکر میانگین کل و ریزنمرات واحدهای گذرانده ارائه نمایند.

يك نسخه تصوير گواهينامه و ريزنمرات تاييد شده در دوره كارشناسي (متقاضیانی که مقطع کارشناسی آنها ناپیوسته است، باید علاوه بر مدرک و ریزنمرات کارشناسی ، مدرک و ریزنمرات کاردانی را نیز ارائه  کنند.)

ارائه گواهی رتبه مكتسبه دانشجو در دوره كارشناسي ارشد و كارشناسي ( الزامی نیست .در صورت كسب رتبه می توانید ارائه نمایید. )

يك نسخه تصویرگواهی دال بر احراز حد نصاب  یکی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره ۴  ( برای دارندگان مدرک زبان )

 - معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي براي برگزیدگان المپیاد

معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي ( خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ) برای برگزيدگان جشنواره ها

 - تصوير کامل کلیه  مقالات علمی _ ترویجی ، علمیپژوهشی ، ISC   ، ISI  ، که چاپ شده و يا دارای گواهی پذيرش چاپ  باشد.

( در صورت چاپ مقاله ، تصوير جلد مجله حتماً ضميمه  شود. )

 - گواهي پذيرش چاپ مقاله  براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند. (با رعایت شرایط مندرج در تبصره ۳ ماده ۱  بند ج  )

 - گواهي اعتبار درجه ی علمي ترویجی یا علمی پ‍ژوهشي ، ISI  ، ISC  مجلات داخلی و خارجی كه مقالات متقاضي در آن چاپ شده و يا خواهد شد .( با رعایت شرایط مندرج در مواد ۱ تا ۵  بند  و )

فرم تکمیل شده ی تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره کارشناسی ارشد

ارائه اصل ويك کپی از  فيش واريزي به مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال به شماره حساب ۹۸۷۲۲۹۲۰  به نام در آمدهای متفرقه دانشگاه علامه طباطبایی نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی کد ۲۰۹ قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور ( یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید)

 ح - نحوه ثبت نام و ارسال مدارك :

۱-مهلت ارسال مدارك حداكثر تا ۲۰ فروردین ماه سال ۱۳۹۶ خواهد بود.

۲- به مداركي كه ناقص و يا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .

۳-زمان و مكان  برگزاري مصاحبه در موقع مقتضي از طريق پايگاه اينترنتي دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد .

داوطلبان بايستي كليه مدارك لازم را از طريق پست سفارشي به نشاني :  تهران  بلوار دهكده المپیك  تقاطع بزرگراه شهيد همت  سازمان مركزي دانشگاه طبقه اول _ دفتر استعداد هاي درخشان  كد پستي ۱۴۸۹۶۸۴۵۱۱ ، ارسال و رسید پستی  آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند. ضمناً  دانشگاه تحت هیچ شرایطی ، مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت .

روي پاكت حتما قيد شود :  متقاضي پذيرش بدون آزمون ( سهميه استعداد درخشان ) در دوره دکتری رشته / گرايش ...........

روي پاكت حتما قيد شود :  متقاضي پذيرش بدون آزمون ( سهميه استعداد درخشان ) در دوره دکتری رشته / گرايش ...........

 دانلود جدول ارزشیابی امتیازات 

دانلود جدول رشته های دکتری و گرایش آنها

دانلود فرم ثبت نام در فراخوان

دانلود فرم تعهد دانشجویان ترم آخر 

 

  

تاریخ درج خبر: 1395/11/27 - ساعت درج خبر: ١٤:٠٨ - شماره خبر: ٢٧٠٩ - تعداد بازدید: 1226


خروج