• سامانه ثبت نام درخواست کار دانشجویی


سامانه ثبت درخواست کار دانشجویی

نام :

*

نام خانوادگی :
*

شماره دانشجویی :
**

رشته تحصیلی :
**
دانشکده محل تحصیل : *
مقطع تحصیلی :
دوره :

تعداد واحد پاس شده :
**

انتخاب حوزه موردنظر جهت همکاری کار دانشجویی ؟

در کدام یک از رشته های زیر دارای تجربه می باشید؟

میزان درخواست کار دانشجویی در ماه (حداکثر 80ساعت)
*

در صورتی که سابقه کار دانشجویی داشته اید محل و نام حوزه را درج نمایید:

نشانی محل سکونت :

*
شماره تلفن : *
عبارت روبرو را در جای خالی درج نمایید متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*