• مدیر امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا مقامی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: maghami@atu.ac.ir

شماره تماس: 88721396

مدیر امور دانشجویی