• معرفی رئیس اداره خوابگاه ها

محمدعلی یزدان پناه
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد روانشناسی
رئیس اداره خوابگاه ها

عاطفه خدائی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
معاون اداره خوابگاه ها