• معرفی رئیس اداره خوابگاه هاعاطفه خدائی
مدرک تحصیلی : کارشناسی
معاون اداره خوابگاه ها