• معرفی رئیس اداره تغذیه
نام و نام خانوادگی: ابراهیم ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی تغذیه و ارشد منابع انسانی

ایمیل: @gmail.com

شماره تماس: 48393408

رئیس اداره تغذیه