• معرفی رئیس اداره تغذیه

ابراهیم ابراهیمی مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد تغذیه رئیس اداره تغذیه