• معرفی رئیس اداره رفاه دانشجویی

عبداله نژد ساعی
مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رئیس اداره رفاه دانشجویان