• معرفی معاون دانشجویی
نام و نام خانوادگی: حسین سلیمی بجستانی

مدرک تحصیلی: دکترای مشاوره

ایمیل: h.salimi.b @gmail.com

شماره تماس: 48393408

معاون دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی