اطلاعات پرسنلي
نام سمت شماره تلفن يا فکس شماره داخلي
محمد حکمت 1. مسؤل استخر (بخش آقایان) 2. مسؤل اماکن و تجهیزات ورزشی 3. کارشناس ورزش قهرمانی و همگانی کارکنان 44737625 2600
سجاد محمدی 1.کارشناس ورزش قهرمانی و همگانی دانشجویان 2.کارشناس واحد ارزیابی و تندرستی(بخش آقایان) 3.مسؤل عقد قراردادهای مربیگری و دانشجویی 44737625 2600
محمد حسن زاده غفوری 1-کارشناس ورزش خوابگاه ها 2-کارشناس امور ورزشی برادران 44737625 2600
احمد مهدوی موحد مسؤل سالن ورزشی خوابگاه های پسران(خوابگاه همت) 88259173-88259174 -
زهرا حاجی قربانی 1.کارشناس ورزش همگانی 2.کارشناس ورزش کارکنان (بخش خانم ها) 3.مسؤل استخر(بخش بانوان) 4.مسؤل انبار تربیت بدنی 44737625 2600
زهرا سپهری راد 1.کارشناس ورزش قهرمانی 2.کارشناس ورزش خوابگاه ها 3.مسؤل امور مالی 44737625 2600
ملیحه پرویزی 1.کارشناس واحد ارزیابی و تندرستی 2.کارشناس ورزش خوابگاه ها 3.مسؤل دفتر مدیریت تربیت بدنی 44737625 2600