• آرشیو اخبار تربیت بدنی


دانشجویان غایب از امتحان تعیین تکلیف شدند.

کمیته رسیدگی به دانشجویان غایب از امتحان تشکیل جلسه داد.

به گزارش مرکز بهداشت و درمان معاونت دانشجویی دانشگاه کمیته مربوطه به غیبت پزشکی دانشجویان در امتحانات تشکیل جلسه داد. این کمیته در مرحله اول در مرکز بهداشت و درمان با حضور مدیر تحصیلات تکمیلی و مدیر خدمات آموزشی دانشگاه به بررسی پرونده دانشجویان غایب از امتحان پرداخته و سپس نتیجه اولیه را برای بررسی با حضور مدیر مرکز بهداشت و درمان و با حضور معاون آموزشی و مدیر آموزش دانشکده ها مورد بازنگری قرار داد

گفتنی است نتیجه کمیته غیبت در کارنامه دانشجویان غایب از امتحان لحاظ شده است.

 

تاریخ درج خبر: 1398/04/31 - ساعت درج خبر: ٠٨:٥٣ - شماره خبر: ٩٣٧٦ - تعداد بازدید: 464


خروج