• اخبار معاونت


بازدیدکارشناسان ایمنی و بهداشت از مجموعه استخر و سایر اماکن ورزشی دانشگاه

 

بازدیدهای دوره ای مرکز بهداشت و درمان از مجموعه استخر و سایر اماکن ورزشی دانشگاه صورت گرفت.

به گزارش مرکز بهداشت و درمان دانشگاه، ارزیابی وضعیت ایمنی و بهداشت اماکن ورزشی در این بازدید مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه بازدید به معاون دانشجویی دانشگاه اطلاع داده شد.  

مرکز بهداشت در این بازدید از ارزیابی سیستم کلرزنی آب استخر، کیفیت آب استخر و سنجش میزان کلر آزاد باقیمانده و PH آن، بررسی و ارزیابی وضعیت بهداشت محیط اماکن ورزشی، بررسی و ارزیابی وضعیت ایمنی اماکن مذکور و بررسی وضعیت ارگونومی پرسنل اداری خبر داد.

 

 

تاریخ درج خبر: 1398/05/01 - ساعت درج خبر: ١٣:٤٣ - شماره خبر: ٩٣٩٢ - تعداد بازدید: 912


خروج