• اطلاعیه های دانشجویی


نشست کار گروه کنتر ل و نظارت دانشجوئی

کارگروه تغذیه دانشگاههای کشور متشکل از نمایندگان محترم صندوق رفاه  ، مدیران دانشجوئی و روسای ادارت تغذیه مناطق و دانشگاههای برگزیده کشور در 21 اسفند در محل معاونت دانشجوئی دانشگاه تشگیل گردید. در این نشست یکروزه که با حضور  معاون دانشجوئی،مدیر امور دانشجوئی و رئیس ادره تغذیه دانشگاه انجام گرفت ،شاخص های ارزیابی تغذیه دانشگاهها مورد بررسی و وزن دهی قرار گرفت.

در این  شاخص های ارزیابی تغذیه دانشگاهها مواردی از قبیل قراردادهای تغذیه، فضاهای کالبدی آشپزخانه ها سالن های غذاخوری و فضاهای جنبی آتها ، بهداشت بخش تغذیه ، تجهیزات آشپزخانه ها و سالن های غذاخوری ،سیستم های ایمنی ، برنامه های غذائی ،اصلاح الکوی مصرف  و سایر موارد مرتبط با تغذیه دانشجوئی مورد بررسی  و ارزیابی قرار می گیرد.

تاریخ درج خبر: 1396/12/23 - ساعت درج خبر: ١٠:٣٤ - شماره خبر: ٥٧٧٤ - تعداد بازدید: 900


خروج