• مدیر امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: حمید رضا مقامی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: @gmail.com

شماره تماس: 48393404-5

مدیر خدمات دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی