• مدیر امور دانشجویی
نام و نام خانوادگی: حمید رضا مقامی

مدرک تحصیلی: دکترای تکنولوژی آموزشی

ایمیل: @gmail.com

شماره تماس: 48393404-5

مدیر خدمات دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی

نام و نام خانوادگی: عبدالله نژدساعی ابدیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

ایمیل: @gmail.com

شماره تماس: 48393406

معاون مدیر خدمات دانشجویی