• معرفی رئیس اداره خوابگاه هانام و نام خانوادگی: مهدی وجدانی همت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @gmail.ir

شماره تماس: 48393416-021

رئیس اداره خوابگاه ها

 
نام و نام خانوادگی: علی صفری

مدرک تحصیلی: کارشناسی

پست الکترونیکی: @gmail.ir

شماره تماس: 48393417-021

معاون اداره خوابگاه ها