• معرفی کارکنان اداره خوابگاه ها

معرفی اداره خوابگاه ها  :

اداره خوابگاه های دانشگاه یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی بوده که انجام برنامه ریزی برای «اسکان» و«سکونت» دانشجویان غیربومی را برعهده دارد. و اجرای مراحل اسکان دانشجویان و نظارت بر خوابگاه های دانشگاه را به عهده دارد، از آنجایی که مجموعه قوانین و مقررات «نحوه اسکان» و «نحوه سکونت» دانشجویان خوابگاهی براساس «مجموعه مقررات و دستورالعمل‌های خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تنظیم گردیده این اداره نیز سیاست‌های کلی و چارچوب اصلی قوانین موضوعه را سرلوحه انجام وظایف و برنامه‌های خود می‌داند. 

 

معرفی کارشناسان اداره خوابگاه ها  :

خانم داودی: کارشناس مسئول اداره خوابگاه ها

​خانم حسینی: کارشناس  اداره خوابگاه ها

خانم حضرتی: کارشناس اداره خوابگاه ها

خانم اخباری: کارشناس اداره خوابگاه ها

آقای رضائی: کارشناس اداره خوابگاه ها