• معرفی رئیس اداره تغذیه
نام و نام خانوادگی: ابراهیم ابراهیمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی تغذیه و ارشد منابع انسانی

سابقه فعالیت تخصصی: 22 سال

ایمیل: @gmail.com

شماره تماس: 48393408

رئیس اداره تغذیه


معرفی اجمالی شرح وظایف و روس فعالیت های رئیس اداره تغذیه :
1) نظارت کلی و ستادی و مشارکت بر انجام امورات مربوط به انتخاب و عملکرد پیمانکاران بخش تغذیه
2) تامین و نگهداری و توزیع مواد اولیه مربوط به تغذیه دانشجویان و کارکنان دانشگاه
3) ارزیابی وضعیت تغذیه و تدوین برنامه های غذایی دانشجویان و کارکنان دانشگاه
4) نظارت بر بهداشت فردی، محیطی، تجهیزاتی و مواد غذایی دانشگاه
5) به روز رسانی و گسترش فضاهاو تجهیزات مورد نیاز برای انجام وظایف اداره تغذیه، ارائه پیشنهاد و مشاوره در بخش تغذیه دانشگاه و انجام امورات اداری و ستادی اداره تغذیه