• معرفی رئیس اداره رفاه دانشجویینام و نام خانوادگی: سامان رحمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: @gmail.ir

شماره تماس: 48393411-021رئیس اداره رفاه دانشجویی