• معرفی رئیس اداره رفاه دانشجویینام و نام خانوادگی: سامان رحمانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

پست الکترونیکی: swf@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393411-021


 

  سرپرست اداره خدمات و رفاه دانشجویان