• معرفی اداره رفاه دانشجویان

"باسمه تعالی"

اداره رفاه دانشجویان دانشگاه یکی از ادارات تابعه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه است که در جهت تأمین بخشی از کمک هزینه‌های تحصیلی و معیشت دانشجویان مستعد و کم بضاعت، فراهم نمودن بسترها و زمینه‌های مناسب برای رشد وتعالی هرچه بیشتر استعدادهای تحصیلی و رفع دغدغه ­های مادی دانشجویان ایجاد شده است و در راستای تحقق وظایف و رسالت خود اقدام به ارائه خدماتی نموده که شرح آن در ذیل بیان می‌گردد.

 

الف) ارائه تسهیلات در قالب وام‌های دانشجویی:

اداره رفاه دانشجویان با تلاش‌های روزافزونی که داشته، فعالیت خود را  در شاخه‌های مختلفی توسعه بخشیده و مزایا و امکاناتی را به‌صورت وام و تسهیلات رفاهی با تفویض اختیار و اعطای مسئولیت‌های جدید به امور دانشجویی دانشکده‌ها در نظر گرفته است. این اداره وظیفه ارائه‌ی خدمت را در قالب وام‌های دانشجویی برای تمامی مقاطع و دوره‌های تحصیلی عهده‌دار می‌باشد و در راستای تحقق این مهم و براساس نیاز سنجی صورت گرفته، اقدام به ارائه‌ی تسهیلات مختلف می‌نماید.

   اطلاعات مسؤلین امور دانشجویی دانشکده‌ها:

 

ردیف

دانشکده

کارشناس

شماره تماس

1

روانشناسی و علوم تربیتی

آقای نیکو جمال

48393122

2

حقوق و علوم سیاسی

خانم آقارفیعی

48392413

3

علوم ارتباطات

خانم ابراهیمی

48392563

4

حسابداری و مدیریت

خانم خدایی

48392816

5

ادبیات‌فارسی و زبان‌های خارجی

خانم متانی

88690024

6

علوم ریاضی و رایانه

خانم جاهد

88706529

7

اقتصاد

آقای خان احمدلو

88554902

8

مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو

آقای عرفانیان

88770011

9

تربیت بدنی و علوم ورزشی

آقای قصوری

48394169

10

علوم اجتماعی

خانم بشردوست

22266619

 

 

اطلاعات کارشناسان ستاد مرکزی:

 

ردیف

دانشکده

کارشناس

شماره تماس

1

ادبیات ، بیمه اکو و آمار وعلوم ریاضی

خانم حضرتی

48393440

2

روانشناسی  و علوم تربیتی - علوم اجتماعی

خانم ناصری

48393412

3

 اقتصاد و علوم ارتباطات

خانم ملکی

48393414

4

تربیت بدنی و حقوق و علوم‌سیاسی

خانم توحیدلو

48393413

5

حسابداری مدیریت و الهیات

خانم دانا

48393415