• معرفی مدیر تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی: فرزاد غفوری

مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت برنامه ریزی در تربیت بدنی

ایمیل: farzadghafouri @yahoo.com

شماره تماس: 44737625

مدیر تربیت بدنی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی