• معرفی مدیر تربیت بدنی
نام و نام خانوادگی: احسان زارعیان

مدرک تحصیلی: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش رفتار حرکتی

ایمیل:

شماره تماس: 44737625

مدیر تربیت بدنی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی