• اطلاعات تماس مدیریت تربیت بدنی

نشانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه:

انتهای همت غرب، دهکده المپیک، میدان دهکده، دانشگاه علامه طباطبائی، 

 48392600-44737625

 44737625

  atu.sport@yahoo.com

   atusport@