• معرفی خدمات رفاهی

شرایط کلی دریافت وام دانشجویان روزانه و شهریه پرداز:

 - دارا بودن اولویت نیاز مالی

- عدم استفاده از وام یا کمک بورس تحصیلی

- عدم اشتغال به کاری که مستلزم دریافت اجرت است، در زمان دریافت وام (به استثنای کار دانشجویی)

 سپردن سند تعهد محضری با ضامن معتبر

- اخذ حداقل تعداد واحدهای آموزشی طبق و مقررات آموزشی به عنوان دانشجوی تمام وقت

- مشروط نبودن دانشجو در دو نیمسال تحصیلی متوالی

    تعداد نیمسال مجاز استفاده از وام:

دوره کارشناسی پیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (هشت نیمسال)

دوره کارشناسی‌ارشد ناپیوسته حداکثر 2 سال تحصیلی (چهار نیمسال)

دوره دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر 4 سال تحصیلی (هشت نیمسال)

تبصره 1: در موارد استثنایی با تصویب و تایید معاون دانشجویی دانشگاه یک نیمسال به مدت وام‌ها اضافه می‌گردد.


   تسهیلات ویژه دانشجویان روزانه

  1)  وام تحصیلی:

 -  دانشجویان مجرد مقطع کارشناسی هر ترم تحصیلی حداکثر 4/500/000 ریال، کارشناسی ارشد 4/950/000 ریال و دکتری5/625/000

 دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو یا شاغل نباشد، هر ترم تحصیلی در مقطع کارشناسی 5/625/000 ریال، کارشناسی ارشد 6/750/000 ریال و  دکتری7/875/000

دانشجویان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشند، در صورت عدم دریافت حق تأهل، به هر یک از زوجین جداگانه وام تحصیلی مجردی، طبق بند الف تعلق می گیرد.

به دانشجویان متأهل مرد به ازای هر فرزند ، حق اولاد به وام تحصیلی افزوده می گردد. (حداکثر سه فرزند)


 2)وام ضروری:

 وام ضروری به دانشجویانی که در نتیجه رویدادهای ذیل با مشکل مالی مواجه شده‌اند، حداکثر تا 6 ماه پس از وقوع رویداد تعلق می گیرد.

1- وقوع حوادث طبیعی (زلزله، سیل، خشکسالی و ...)

2- آتش سوزی

3-  تصادف

4- فوت یکی از بستگان درجه یک

5-  بیماری

6- خرید عینک طبی

7- پیش پرداخت مسکن استیجاری

8- هزینه پایان نامه تحصیلی

9- هزینه خرید لوازم کمک آموزشی

تبصره 1- متقاضیان وام ضروری فقط در طول سنوات مجاز مندرج در ماده (9) آیین نامه نحوه استفاده از وام‌های صندوق رفاه دانشجویان، می‌توانند درخواست وام نمایند.

تبصره 2- حداقل واحد درسی برای دانشجویان متقاضی در نیمسال آخر نصف حداقل واحدهای مجاز است.

تبصره 3- میزان وام پرداختی به هیچ وجه بیش از مبلغ مورد تقاضای دانشجو براساس مدارک و اسناد ارائه شده نخواهد بود.

تبصره 4- سقف وام ضروری برای هر رویداد در طول تحصیل یک نوبت و حداکثر 6/000/000 ریال است.

 

تبصره 5- سقف وام ضروری برای تهیه پایان نامه دوره‌ کارشناسی‌ارشد ناپیوسته 6/000/000ریال و برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ناپیوسته 8/000/000 ریال است.

 

 3) وام یا کمک هزینه موارد خاص:

 

به دانشجویان حادثه دیده در سوانح و تصادفات، مبتلا به بیماری‌های خاص و پرهزینه و سایر موارد مشابه که به تشخیص رئیس صندوق رفاه دانشجویان و تأیید پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد، حداکثر تا سقف 20/000/000 ریال وام یا کمک هزینه قابل پرداخت است.

 

4) وام ازدواج

 به دانشجویانی که در حین تحصیل ازدواج کرده‌اند، به پیشنهاد معاونت دانشجویی دانشگاه، وام ازدواج تعلق می‌گیرد.

تبصره1-  سقف وام ازدواج برای هر یک از دانشجویان حداکثر 20/000/000 ریال است.

تبصره2 وام ازدواج به دانشجویانی که حداکثر یکسال از تاریخ عقد نامه شان نگذشته باشد، تعلق می گیرد.

  

 

 5) ودیعه مسکن متأهلی:

 کلیه دانشجویان متأهل که مسکن اجاره‌ای در اختیار دارند، می‌توانند از ودیعه مسکن در طول هر مقطع تحصیلی یک نوبت استفاده نمایند.

تبصره1-  وجه مبلغ پرداختی بیش از مبلغ پیش پرداخت مندرج در اجاره نامه نخواهد بود.

تبصره2- در صورتی که زوجین دانشجو باشند، فقط یکی از آن دو می‌تواند از ودیعه مسکن بهره‌مند گردد.

تبصره3-  متقاضیان ودیعه مسکن مدارک مورد نیاز را کامل به مسئول امور دانشجویی تحویل نمایند.

تبصره4- دانشجویانی که از ودیعه مسکن استفاده نموده‌اند لازم است حداکثر 3 ماه پس از فراغت از تحصیل و در صورت بهره‌مندی از سایر وام‌ها، قبل از صدور دفترچه اقساط، ودیعه مسکن دریافتی را به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز و فیش آن را جهت صدور دفترچه اقساط به امور دانشجویی دانشگاه ارائه نمایند.

 

شهر

مقطع

مبلغ ودیعه (ریال)

تهران

کارشناسی

50/000/000

تهران

کارشناسی ارشد و دکتری

10/000/000

 

تبصره5- به دانشجویان ممتاز تحصیلات تکمیلی با معدل بالای 18، مبلغ 150/000/000 ریال قابل پرداخت است.

 

6) وام مسکن

وام مسکن به حداکثر 50% دانشجويان که در محل سکونت خانواده نبوده و يا در خوابگاه‌هاي دانشجويي سکونت نداشته باشند و اجاره نامه معتبر ارائه نمايند، به ميزان 12 ماه در سال پرداخت مي‌شود.

تبصره1-  پرداختي وام مسکن با توجه به مبلغ اجاره هر ماه در قراداد (قولنامه) در هر ترم محاسبه مي گردد.

تبصره2- دانشجويان متأهل مرد که همسرشان دانشجو باشد، در صورت عدم دريافت حق تأهل، به هر يک از زوجين جداگانه وام مسکن مجردي پرداخت مي‌شود.

 

 7) وام زيارت و عتبات عاليات:

 دانشجوياني که جهت سفر به عتبات عاليات مدارک زير را ارائه نمايند، مي‌تواننداز وام عتبات بهره مند شوند:

1) تصوير فيش واريز بانکي جهت دريافت رواديد و بيمه و يا تصوير رواديد و بيمه

2) تکميل فرم تقاضانامه

3) معرفي نامه ستاد عتبات عاليات 

 

تبصره 1- مبلغ وام براي دانشجويان مجرد 10/000/000 ريال، براي دانشجويان مرد متأهل 15/000/000 ريال و دانشجوياني که معرفي نامه ستاد عتبات عاليات را ارائه ننمايند، مبلغ 7/000/000ريال دريافت مي‌نمايند.

 

 

8) تسهیلات دانشجویان استعداد درخشان:

 

به منظور کمک به تأمین بخشی از هزینههاي تحصیلی و امور معیشتی دانشجویان استعداد درخشان، این دستورالعمل مصوب هیات امناء صندوق رفاه دانشجویان، به شرح مواد زیر جایگزین کلیه دستورالعملها و آئین نامههای  قبلی شده است. در این دستورالعمل براي اختصار دانشگاهها و مؤسسات آموزشعالی، مؤسسه نامیده میشوند.

 

 

*  شرایط آموزشی:

الف.  دانشجوي تمام وقت باشد.

ب. حداقل یک نیمسال تحصیلی از سنوات دانشجو گذشته باشد.

ج .داشتن معدل 17 براي دانشجویان مقطع کارشناسی و 18 براي دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمان ارائه درخواست.

 

 * شرایط اختصاصی:

دانشجویان مشمول دریافت تسهیلات استعداد درخشان باید حائز یکی از شرایط زیر باشند:

1.نفرات اول تا پنجاه گروههاي ریاضی و فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین نفرات تا پنجاه گروههاي هنر و زبانآزمون سراسري با معرفیسازمان سنجش آموزش کشور

2.نفرات اول تا سوم کلیه رشته هاي تحصیلی در مقاطع تحصیلات تکمیلی

3.برگزیدگان المپیادهاي علمی دانش آموزي یا دانشجویی با تایید وزارت آموزش و پرورش یا سازمان سنجش آموزشکشور

4.دارندگان مدال طلا، نقره یا برنز جهانی و کشوري المپیادهاي دانش آموزي با تایید وزارت آموزش و پرورش.

5.رتبه هاي اول تا سوم مرحله نهایی المپیادهاي علمی دانشجویی با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.

6.برگزیدگان جشنواره‌هاي خوارزمی با تأیید سازمان پژوهش‌هاي علمی و صنعتی ایران.

 

8-1 وام تحصیلی دانشجویان ممتاز

وام تحصیلی ویژه دانشجویان ممتاز به مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز پرداخت می شود.

8-2 وام ضروری دانشجویان ممتاز

وام ضروری ویژه دانشجویان ممتاز به مقاطع کارشناسی پیوسته، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته دو برابر سقف مجاز پرداخت می شود.

 8-3 تسهیلات ویژه دانشجویان قهرمان ورزشی

الف) نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) المپیادهای ورزشی دانشگاه های کشور.

ب) نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات قهرمانی دانشگاه های کشور.

ج) نفرات اول تا سوم (تیمی و انفرادی) مسابقات بین‌المللی و جهانی دانشجویی.

د) دانشجویان عضو تیم‌های ملی کشور.

 

تبصره: دانشجویان موضوع بند (ب) حداقل می‌بایست 2 بار حائز مقام گردیده باشند.

 

 

9) وامهای ویژه دکتری روزانه:

وام های دانشجویی برای دانشجویان دوره دکتری روزانه تمام وقت که صرفا شاغل به تحصیل باشند؛ بصورت تسهیلات ویژه از طرف صندوق رفاه دانشجویان بصورت هر سه ماه یکبار قابل پرداخت می باشد که این نوع خدمت به شرح زیر به دو صورت ارائه می گردد.

 9-1وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان

 وام تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه دانشجویان در سه ماهه بهار، تابستان ، پاییز و زمستان قابل پرداخت است..

مبلغ هر سه ماهه 18000000 ریال و تکمیل فرم های تقاضای وام تحصیلی ویژه دکتری هر شش ماه یکبار الزامی است.(درخواست شش ماهه اول، بهار و شش ماهه دوم، پاییز )

 9-2وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه تعاون

 وام تحصیلی ویژه دکتری بانک توسعه تعاون در سه ماهه بهار، تابستان ، پاییز و زمستان قابل پرداخت است.

مبلغ هر سه ماهه 21000000 ریال و تکمیل فرم های تقاضای وام تحصیلی ویژه دکتری هر شش ماه یکبار الزامی می باشد.( درخواست شش ماهه اول ، بهار و شش ماهه دوم، پاییز )

 9-3 وام ضروری ویژه دکتری

دانشجویان دکتری روزانه  در طول دوران تحصیل  با ارائه فاکتور خرید کالا، اجاره نامه و...  میتوانند از مزایای وام ضروری ویژه دکتری به مبلغ 30/000/000 میلیون ریال بهره مند شوند. لازم به ذکر است این وام یکبار در طول دوران تحصیل به دانشجو تعلق میگیرد.

 

 تسهیلات ویژه دانشجویان شهریه پرداز

تعریف دانشجوی پرداخت کننده شهریه:

دانشجویان نوبت دوم، به دانشجویانی گفته می شود که از طریق آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور در کلیه مقاطع تحصیلی با عنوان مذکور پذیرفته شدهاند.

 

شرایط عمومی وام گیرندگان:

1- عدم استفاده از بورس، کمک یا وام مؤسسات دیگر

2- دارا بودن اولویت نیاز مالی

3- سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر قبل از دریافت وام

 

شرایط آموزشی:

1- اخذ حداقل تعداد واحدهای آموزشی طبق مقررات آموزشی به عنوان دانشجوی تمام وقت

2- دانشجو در سنوات مجاز تحصیل میتواند درخواست وام نماید

 

 مبلغ وام:

1- دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته هر ترم حداکثر مبلغ5/000/000 ریال

2- دانشجویان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته هر ترم حداکثر مبلغ11/500/000 ریال

3- دانشجویان دوره دکتری تخصصی ناپیوسته هرترم حداکثر مبلغ 25/000/000 ریال

تبصره: وام شهریه به حسابی که آموزش دانشگاه اعلام مینماید، بابت شهریه دانشجو واریز میگردد.

 

*    نحوه بازپرداخت وام  اعم از روزانه و شهریه پرداز

 1- دانشجویان از تاریخ فارغ التحصیلی به مدت 9 ماه فرصت دارند نسبت به تقسیط بدهی تحصیلی خود با پرداخت 10 درصد کل بدهی اقدام نمایند، در غیر این صورت پس از گذشت 9 ماه دانشجو ملزم به پرداخت کل بدهی خود است.

2- تاریخ سررسید اقساط 9 ماه پس از فارغ التحصیلی است که برای دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه 2سال و 9 ماه پس از تاریخ فارغ التحصیلی محاسبه میگردد

3- در صورت عدم مراجعه دانشجو در زمان مقرر، مطابق بخشنامه صندوق رفاه دانشجویان سیستم به طور خودکار برای ایشان دفترچه اقساط 36 ماهه صادر مینماید.

 4- تعداد اقساط در دورههای کارشناسی، کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته حداکثر 60 ماه است.

5- تارکین تحصیل اعم از اخراجی، انصرافی و ترک تحصیل ملزم به بازپرداخت یکجای بدهی خود هستند.

6- تحویل ریز نمرات و مدارک تحصیلی به دانشجوی استفاده کننده از این تسهیلات منوط به ارائه تسویه حساب از صندوق رفاه دانشجویان خواهد بود.

7- کارمزد دریافتی از دانشجویان شهریه پرداز سالیانه چهار درصد بوده و بصورت زیر محاسبه میشود و نیز کارمزد طول دوره دریافت وام تا زمان شروع بازپرداخت بصورت روزشمار محاسبه میشود.

8-  نحوه بازپرداخت وام ودیعه مسکن غیر قابل تقسیط بوده و پس از فارغ التحصیلی به صورت یکجا دریافت میگردد.

 

ب) ارائه خدمت در قالب کار دانشجویی:

اداره رفاه دانشجویان در جهت افزایش مشارکت دانشجویان در امور دانشگاه، ایجاد زمینههای کسب تجربه برای دانشجویان و نیز اشتغال زایی برای دانشجویان مستعد اقدام به ارائه خدمت در قالب کار دانشجویی مینماید.

 1) شرایط لازم برای استفاده از تسهیلات کاردانشجویی دانشجویان

 

1-گذراندن حداقل 31 واحد درسی یا یک نیمسال تحصیلی برای دوره کارشناسی و از همان نیمسال اول برای کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکتری تخصصی ناپیوسته

2- اعلام نیاز واحدهای مختلف دانشگاه به نیروی انسانی با توجه به شرح وظایف محوله.

3- تشخیص واحد بکار گیرنده مبنی بر کارآیی دانشجو برای اجرای وظایف محوله.

4- داشتن صلاحیتهای عمومی، به تشخیص معاونت دانشجویی دانشگاه.

5- نداشتن درآمد کافی برای تأمین هزینههای زندگی، به تأیید معاونت دانشجویی دانشگاه.

تبصره: دانشجویان نمونه، ممتاز و متأهل از اولویت برخوردار می باشند.

لازم به ذکر است:

- حداکثر تعداد دانشجویان مشغول در کادرهای اداری، خدماتی، فرهنگی، آموزشی و پژوهشی با توجه به بودجه سالانه هر دانشگاه میتواند تا 10درصد کل دانشجویان آن دانشگاه باشد که به نسبت بکارگیری، جایگزین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه میشود.

- حداکثر ساعت کارکرد ماهانه هر دانشجو 85 ساعت است.

- حق الزحمه دانشجویانی که معدل بالای 17 دارند 20 درصد بیشتر از بقیه محاسبه میشود.

- تاریخ شروع و خاتمه تسهیلات دانشجویی ابتدا و انتهای هر نیمسال تحصیلی است.

 

2)   نحوه ثبت نام کار دانشجویی:

پس از اعلام نیاز واحدهای مختلف دانشجویی، دانشجویان میتوانند از طریق سامانه کار دانشجویی ثبت نام نموده و پس از  تایید صلاحیتهای عمومی، در نهایت فرم قرارداد کار دانشجویی را تکمیل کرده و در واحد مربوطه شروع به فعالیت نمایند.

 

 ج) ارائه خدمت در قالب بیمه حوادث دانشجویی

 اين بيمه نامه فقط شامل حوادث بوده و درمان بيماريها را شامل نمي گردد.

 تعريف حادثه : واقعه ناگهاني ناشي از يک عامل خارجي که بدون قصد و اراده بيمه شده بروز گرديده و منجر به جرح ،نقص عضو دائم ، ازکارافتادگي و يا فوت بيمه شده گردد.

تعهدات شرکت بيمه در قبال حوادث تحت پوشش بيمه نامه در مدت اعتبار:

الف) جبران هزينه پزشکي ناشي از حادثه تا سقف50/000/000ريال

ب ) پرداخت غرامت نقص عضو دائم (جزئي و کلي) ناشي از حادثه 20/000/000ريال

ج) پرداخت غرامت فوت ناشي از حادثه 20/000/000 ريال

*   مدارک مورد نياز براي دريافت خسارت يا غرامت:

الف ) در صورت فوت ناشی از حادثه:

- اصل یا رونوشت تأیید شده گواهی وفات صادره از ادارات ثبت احوال

- اصل یا رونوشت گواهی فوت صادره از سوی پزشکی قانونی یا آخرین پزشک معالج مبنی بر تعیین علت فوت

- گزارش مشروح حادثه منجر به فوت که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده است.

- اصل یا رونوشت تأیید شده کارت دانشجویی معتبر بیمه شده

- اصل یا رونوشت تأیید شده شناسنامه باطل شده و کارت ملی بیمه شده

- نامه کتبی اعلام خسارت توسط بیمه گذار

- اصل یا رونوشت گواهی انحصار وراثت و کارت ملی و شناسنامه استفاده کنندگان

 ب) درصورت نقص عضو (کلی یا جزئی) ناشی از حادثه :

- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

- گزارش گواهی پزشک معالج مبنی بر پایان معالجات و غیر قابل علاج بودن نقص عضو با ذکر صدمات وارده و عوارض باقیمانده از حادثه

- کلیه مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه از شروع تا خاتمه درمان بخصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده

- اصل یا رونوشت تأیید شده شناسنامه، کارت ملی و کار دانشجویی بیمه شده

- نامه کتبی اعلام خسار ت توسط بیمه گذار

ج) در صورت ارائه هزینه های پزشکی ناشی از حادثه :

- گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع ذیصلاح تهیه شده باشد.

- گزارش پزشک معالج مبنی بر معالجات انجام شده بر روی بیمه شده

- اصل مدارک و مستندات پزشکی و بیمارستانی مرتبط با حادثه از شروع تا خاتمه درمان بخصوص مستندات مرتبط با روز وقوع حادثه و اولین مرجع درمانی مراجعه شده

-  اصل یا رونوشت تأیید شده شناسنامه، کارت ملی و کار دانشجویی بیمه شده

- نامه کتبی اعلام خسار ت توسط بیمه گذار

 

د) نحوهی ارائه خدمت به دانشجویان

دانشجویان میتوانند با مراجعه به دفاتر امور دانشجویی مستقر در دانشکدهها از چگونگی استفاده از تسهیلات و مزایای در نظر گرفته شده توسط صندوق رفاه دانشجویان آگاهی یافته و با حفظ ارتباط خود با این بخش  طی دوران تحصیل از امکانات و مزایای در نظر گرفته شده در زمان مقرر برای دوره و مقطع تحصیلی خود، ثبت نام  و نیز مدارک لازم به مسئول امور دانشجویی جهت دریافت وام آگاهی یابند. لازم به ذکر است در صورت ضرورت و برحسب نیاز ستاد مرکزی مستقر در ساختمان معاونت دانشجویی پاسخگوی سؤالات دانشجویان خواهد بود. لازم به ذکر است فارغ التحصیلان قدیم میتوانند با مراجعه به اداره رفاه دانشجویان دانشگاه مستقر در ساختمان معاونت دانشجویی  امور مربوط به تسویه حساب خود را پیگیری نمایند.