• ایاب و ذهاب

 

سرویس های رفت و برگشت  خوابگاه های دانشجویی

از خدمات مدیریت امور دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی به دانشجویان روزانه ساکن خوابگاهی می توان به سرویس های رفت و برگشت اشاره نمود. به منظور ارائه تسهیلات رفاهی به دانشجویان و با توجه به تعداد خوابگاه های دانشجویی دانشگاه در سطح شهر تهران سرویس رفت وبرگشت در فواصل زمانی معین در نظر گرفته میشود.

شرایط و نحوه استفاده از سرویس:

الف) حد نصاب برقراری سرویس تعداد نفرات ملاک بوده و  برای هر دستگاه مینی بوس 15 نفر و برای اتوبوس 35 نفر در هر سفر در نظر گرفته می شود.

ب) برای برقراری سرویس نقلیه اضافی با درخواست دانشجویان؛ و تایید خوابگاه در مدیریت خدمات دانشجویی مورد بررسی قرار می گیرد و سرویس جدید منوط به تائید حدنصاب تعداد دانشجویان و صلاح دید معاونت دانشجویی می باشد.

ج) استفاده از سرویس های دانشجویی فقط مختص دانشجویان خوابگاهی می باشد.

د) مدیریت دانشجویی برای رفاه حال دانشجویان برای کوتاهترین مسیر های خوابگاهی تا دانشکده برای دانشجویان سرویس رفت وبرگشت در نظر گرفته است.

ه) کلیه مسائل مربوط به سرویس رفت وبرگشت توسط ناظرین و نماینده معاونت دانشجویی کنترل و بررسی می گردد، لذا دانشجویان می توانند پیشنهادات و انتقادات خود را مطرح نمایند.

دیگر خدمات واحد نقلیه مدیریت دانشجویی:

1) سرویس کلیه مسابقات ورزشی بین  خوابگاهی و برنامه استخر مربوط مدیریت تربیت بدنی

 2) سرویس های برون شهری برای برنامه های سیاحتی، ورزشی و فرهنگی و ...

 

   سرویس های دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی سال تحصیلی  99-98

ردیف

مبدا

مقصد

دستگاه

رفت

برگشت

جمع

1

خوابگاه همت

پردیس مرکزی

اتوبوس

11

13

24

2

خوابگاه همت

پردیس مرکزی

اتوبوس

2

2

4

3

خوابگاه سلامت

پردیس مرکزی

اتوبوس

12

13

25

4

خوابگاه ولی عصر

پردیس مرکزی

اتوبوس

3

4

7

5

خوابگاه گلعذاری

پردیس مرکزی

مینی بوس

5

4

9

6

خوابگاه گلعذاری

دانشکده ادبیات

مینی بوس

2

2

4

7

خوابگاه رحیمی

پردیس مرکزی

اتوبوس

3

4

7

8

خوابگاه رحیمی

دانشکده  علوم اجتماعی

مینی بوس

1

1

2

9

خوابگاه عضدی

پردیس مرکزی

اتوبوس

3

4

7

10

خوابگاه عضدی

دانشکده  ادبیات

مینی بوس

2

2

4

11

ارشاد

پردیس مرکزی

مینی بوس

4

2

6

12

خوابگاه معینیان

علوم اجتماعی

مینی بوس

4

4

8

13

خوابگاه بهشتی

آزفا (مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان)

مینی بوس

3

3

6

14

مترو صادقیه

پردیس مرکزی

اتوبوس

2

-

2