• شورای انظباطی

شیوه نامه اجرایی آئین نامه انضباطی جدید و نامۀ رئیس محترم دانشگاه در خصوص رویۀ رسیدگی به تخلفات انضباطی


 ابلاغ شيوه نامه انضباطي جديد

 رويه اجراي شيوه نامه جديد

 شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان