• معاونین دانشجویی پیشین

معاونین دانشجویی پیشین دانشگاه

 


نام و نام خانوادگی : حسین سلیمی بجستانی
دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : رضامراد صحرائی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : قادر پریز

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : غلامعلی کارگر

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : حجت الله میرزایی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : حسین سلیمی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : جعفر باباجانی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : جواد کاشانی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : سیدصدرالدین شریعتی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی

 


نام و نام خانوادگی : محمدجواد زالی

دوره تصدی : - - -
 
دریافت رزومه علمی و پژوهشی