• معرفی و شرح وظایف کارکنان اداره تغذیه دانشگاه

 1) کارشناسان تغذیه دانشگاه: 

 

2)کارکنان ستادی و پشتیبانی اداره تغذیه دانشگاه :

 

3)ناظرین رستورانهای غذا خوری دانشگاه :

 

4) مسئولین اتوماسیون تغذیه دانشگاه :