• معرفی معاون دانشجویی
نام و نام خانوادگی: غلامرضا لطیفی

مدرک تحصیلی: دکترای شهرسازی

ایمیل: latifi@atu.ac.ir

مسئول دفتر: سرکار خانم وصالی

 شماره تماس: 48393401 -48393402

 

                                                                                                                      معاون دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی