• معرفی معاون دانشجویی
نام و نام خانوادگی: غلامرضا لطیفی

مدرک تحصیلی: دکترای شهرسازی

ایمیل: latifi@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393401

 

                                                                                                                         معاون دانشجویی

دریافت رزومه علمی و پژوهشی