درباره معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی

معاونت دانشجویی دانشگاه  عهده دار سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی و روان شناختی و ورزشی دانشجویان و ارائه خدمات به آنان است. نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها و ضوابط اجرایی واحد های تابعه، سیاست گذاری جهت ارتقای امور و بهبود وضعیت، رسیدگی به مسائل ومشکلات دانشجویان وجلب رضایت آنان، همچنین تعیین خط مشی های کلی در مسائل امور رفاهی، فوق برنامه، تربیت بدنی، مشاوره ، نقل و انتقال دانشجویان و...  از دیگر وظایف این معاونت می باشد. فلسفه وجودی و مأموریت اصلی معاونت دانشجویی دانشگاه علامه طباطبائی،  ایجاد بستری مطمئن برای مشارکت دانشجویان  می‌باشد و از طریق درک انتظارات، سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی، معیشتی، رفاهی و ورزشی و... اقدام نماید.
این معاونت دارای چهار مدیریت و یک کمیسیون موارد خاص و یک کمیته انضباطی می باشد .

  • نشانی: تهران، انتهای اتوبان همت غرب، دهکده المپیک، پردیس مرکزی دانشگاه، معاونت دانشجویی، بلوک 24

  • شماره تماس: 48393401 - 48393402

  • نمابر: ۴۴۷۱۹۳۸۳

  • کد پستی:

login