اخبار

اخبار دانشجویی

اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی( بانوان) دانشگاه بهمن و اسفند 95

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

راهیابی تیم هندبال دانشجویان پسر

راهیابی تیم هندبال دانشجویان پسر به میان چهارتیم برتر دانشگاه های کشور و دعوت از دو بازیکن دانشگاه علامه طباطبائی به تیم ملی هندبال

مسابقات هندبال دختران

مسابقات هندبال دختران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه در بخش تیمی و انفرادی در مسابقات منطقه یک ورزشی کشور

اطلاعیه های دانشجویی

اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی( بانوان) دانشگاه بهمن و اسفند 95

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

راهیابی تیم هندبال دانشجویان پسر

راهیابی تیم هندبال دانشجویان پسر به میان چهارتیم برتر دانشگاه های کشور و دعوت از دو بازیکن دانشگاه علامه طباطبائی به تیم ملی هندبال

مسابقات هندبال دختران

مسابقات هندبال دختران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه در بخش تیمی و انفرادی در مسابقات منطقه یک ورزشی کشور

اطلاعیه های تربیت بدنی

اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی( بانوان) دانشگاه بهمن و اسفند 95

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

برگزاری اولین تور اسکی دانشجویان پسر دانشگاه علامه طباطبائی

راهیابی تیم هندبال دانشجویان پسر

راهیابی تیم هندبال دانشجویان پسر به میان چهارتیم برتر دانشگاه های کشور و دعوت از دو بازیکن دانشگاه علامه طباطبائی به تیم ملی هندبال

مسابقات هندبال دختران

مسابقات هندبال دختران به میزبانی دانشگاه حکیم سبزواری

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه

کسب مقام قهرمانی تیم دارت بانوان دانشگاه در بخش تیمی و انفرادی در مسابقات منطقه یک ورزشی کشور

تب دانشگاه علامه