اخبار

اخبار دانشجویی

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

صبحانه دانشجويان خوابگاهي در اريبهشت و خرداد 96

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 96

شيوه نامه اجرايي انتخاب اتاق نمونه

هفته خوابگاه ها، بهانه اي است كه در آن به خاطر داشته باشيم كه براي تامين رفاه، آسايش و سلامت برگزيدگان جامعه خدمت مي كنيم و عزيزان دانشجو نيز به ياد زحمات شبانه روزي پرسنل خدوم دانشگاه باشند

اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی( بانوان) دانشگاه بهمن و اسفند 95

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

اطلاعیه های دانشجویی

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

صبحانه دانشجويان خوابگاهي در اريبهشت و خرداد 96

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 96

شيوه نامه اجرايي انتخاب اتاق نمونه

هفته خوابگاه ها، بهانه اي است كه در آن به خاطر داشته باشيم كه براي تامين رفاه، آسايش و سلامت برگزيدگان جامعه خدمت مي كنيم و عزيزان دانشجو نيز به ياد زحمات شبانه روزي پرسنل خدوم دانشگاه باشند

اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی( بانوان) دانشگاه بهمن و اسفند 95

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

اطلاعیه های تربیت بدنی

مرحله دوم طرح پایش سلامت

تمامی دانشجویان ورودی سال 95 که در مهر و آبان سال 95 در مرحله اول این طرح شرکت نموده اند

صبحانه دانشجويان خوابگاهي در اريبهشت و خرداد 96

جدول اقلام صبحانه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماه های اردیبهشت و خرداد سال 96

شيوه نامه اجرايي انتخاب اتاق نمونه

هفته خوابگاه ها، بهانه اي است كه در آن به خاطر داشته باشيم كه براي تامين رفاه، آسايش و سلامت برگزيدگان جامعه خدمت مي كنيم و عزيزان دانشجو نيز به ياد زحمات شبانه روزي پرسنل خدوم دانشگاه باشند

اتمام مسابقات جشنواره ورزشی از فجر تا عید

کارکنان و اعضاء محترم هیأت علمی( بانوان) دانشگاه بهمن و اسفند 95

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

کسب مقام سوم تیمی شطرنج کارکنان در دو بخش آقایان و بانوان

تب دانشگاه علامه