اخبار

اخبار دانشجویی

اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دانشگاه

اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دانشگاه

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

جدول اقلام صبحانه و کمک افطاری و سحری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه و کمک افطاری و سحری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای اردیبهشت و خرداد 1397

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز نمونه کشوری شد

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی برای ششمین بار برای فعالیت های حوزه بهداشت روان ، به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوره در سال ۹۶ در میان مراکز مشاوره دانشگاه ها برگزیده شد.

نشست کار گروه کنتر ل و نظارت دانشجوئی

کارگروه تغذیه دانشگاههای کشور متشکل از نمایندگان محترم صندوق رفاه ، مدیران دانشجوئی و روسای ادارت تغذیه مناطق و دانشگاههای برگزیده کشور

پایان مسابقات بدمینتون اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاههای منطقه یک

پایان مسابقات بدمینتون اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاههای منطقه یک به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه های دانشجویی

اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دانشگاه

اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دانشگاه

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

جدول اقلام صبحانه و کمک افطاری و سحری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه و کمک افطاری و سحری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای اردیبهشت و خرداد 1397

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز نمونه کشوری شد

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی برای ششمین بار برای فعالیت های حوزه بهداشت روان ، به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوره در سال ۹۶ در میان مراکز مشاوره دانشگاه ها برگزیده شد.

نشست کار گروه کنتر ل و نظارت دانشجوئی

کارگروه تغذیه دانشگاههای کشور متشکل از نمایندگان محترم صندوق رفاه ، مدیران دانشجوئی و روسای ادارت تغذیه مناطق و دانشگاههای برگزیده کشور

پایان مسابقات بدمینتون اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاههای منطقه یک

پایان مسابقات بدمینتون اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاههای منطقه یک به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی

اطلاعیه های تربیت بدنی

اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دانشگاه

اولین جشنواره بازیهای بومی محلی دانشجویان دانشگاه

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

فرم خود ارزیابی اتاق نمونه بهداشتی

جدول اقلام صبحانه و کمک افطاری و سحری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه

جدول اقلام صبحانه و کمک افطاری و سحری دانشجویان خوابگاهی دانشگاه در ماههای اردیبهشت و خرداد 1397

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی، مرکز نمونه کشوری شد

مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی برای ششمین بار برای فعالیت های حوزه بهداشت روان ، به عنوان مرکز مشاوره نمونه کشوره در سال ۹۶ در میان مراکز مشاوره دانشگاه ها برگزیده شد.

نشست کار گروه کنتر ل و نظارت دانشجوئی

کارگروه تغذیه دانشگاههای کشور متشکل از نمایندگان محترم صندوق رفاه ، مدیران دانشجوئی و روسای ادارت تغذیه مناطق و دانشگاههای برگزیده کشور

پایان مسابقات بدمینتون اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاههای منطقه یک

پایان مسابقات بدمینتون اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دختران دانشگاههای منطقه یک به میزبانی دانشگاه علامه طباطبائی

تب دانشگاه علامه